Papaver Nõustamis ja koolituskeskus

Papaver Nõustamis ja koolituskeskus
Kotka 26, Tallinn, 11315
+372 513 5758 vene keeles: +372 53 83 3910
info@papaver.ee

http://www.papaver.ee/
Facebook

KOOLITUSED-SEMINARID-TÖÖTOAD


Koolitamise eesmärk on tõsta kvaliteeti enese teadmistes ja oskustes parandamaks nii era- kui tööelu. Pakume koolitusi nii noortele, lapsevanematele, spetsialistidele kui ka ettevõtetele.

Koduseks eluks

 

• Emotsionaalne kontakt ja selle olulisus inimese arengus. Millist rolli mängib lapse arengus usaldussuhe täiskasvanuga. Mis juhtub, kui seda ei ole? Kuidas hoida, ennetada ning vajadusel ka taastada tekkinud keerukusi?

• Loovad võtted aktiivse lapse lähedasele. Kehalise empaatia võlu ja võimalused.

• Kõne areng ja logopeedi nõuanded lapse kõne arendamisel. Mida jälgida, kuidas juhendada. Nõuanded ja nipid.

• Toitumine. Valivast toitujast kõgesööjani. Sõltuvused, stressimaandus. Miks toit mängib rolli meie enesetundes? Kuidas julgustada last või täiskasvanut toidust teisiti mõtlema?

• Enda vaimne tervis ning töö- ja eraelu tasakaal. Tugiressursside leidmine. Kuidas märgata, ennetada, hoida ning sekkuda?

 

Töiseks eluks

 

• Inimesi on palju ja on erinevaid. Millised on levinuimad kõrvalekalded normipärasest inimese arengust? Mis on nende põhjusteks ning millised on võimalikud toimetulekuviisid, suhtlemisreeglid teenindavale personalile, juhile, kolleegile?

• Lapse ja noore normipärane areng. Mida märgata ning kuidas sekkuda, millised on kõrvalekalded? Jõuame mõistetest praktika ning nippideni.

• Laps haridusasutuses - millele tugineb õnnestunult omandatud haridus? Kuidas luua ning hoida selleks vajalikku keskkonda? Mis on õpetaja, pedagoogi, tugispetsialisti, direktori roll selles?

• Võrgustikud. Kas ja milleks neid vaja on? Kuidas seada ühtseid eesmärke selliselt, et jõuame ka tulemusteni?

• Tööalast rahulolu aitab tõsta õnnestunud kommunikatsioon. Kuidas ning milliste meetoditega organisatsiooni töökultuuris toime tulla? Kuidas selgelt väljendada enda mõtteid ülemustele, kolleegidele, alluvatele? Suhtlemise ABC.

 

Ettevõttele

 

• Vaimsesse tervisesse mahutatud kapitali tootlikkust hinnatakse erinevate teadusuuringute poolt vahemikku 40-900%. See tähendab, et keskmiselt toob iga vaimse tervise alane investeeritud 1 euro ettevõttele tagasi 4,2 eurot.

• Uuringud on näidanud, et tööandjapoolne tähelepanu töötajate heaolule ning positiivne suhtumine vaimsesse tervisesse aitab kaasa innovatsiooni arengule ja tõusule töö tulemustes.

• Ettevõtetes, kus pööratakse tähelepanu nii inimeste füüsilisele kui psüühilisele tervisele, on tulemused 20% võrra kõrgemad kui keskmiselt.


MEIST

Oleme Papaveri-perega Tallinnas koos toimetanud juba aastast 2007.

Oma tegevuses väärtustame ausust ja koostööd, sest ükski mure ei ole lahendamatu - oluline on astuda vahel raskeid, kuid vajalikke samme just koos ning ühiselt seatud eesmärkide suunas.


Koos jõuab palju rohkem kui üksi!


Meie väärtused


Paindlikkus

Ausus

Partnerlus

Avatus  

Vastutus  

Eesmärgistatus  

Respekt  Meie eesmärgid

 

  • probleemidesse sattunud inimeste toimetuleku toetamine, arendamine ning elukvaliteedi parandamine, eluga rahulolu tõstmine;
  • uute, toimetulekut toetavate teaduspõhiste meetodite ja lähenemiste toomine Eestisse ning nende rakendamine ja propageerimine töös, pidades silmas inimeste parimaid huve, võimalusi ning õigusi;
  • vaimse tervise alase teadlikkuse tõstmine ühiskonnas - nii individuaalsel tasandil kui ka era- ja avalikus sektoris;
  • tegevusvaldkonna arendamine Eestis - avalikkuse harimine, koolitamine ja teadusuuringute tegemine, sotsiaalvaldkonna arendamine koostöös riigi- ja erasektoriga;