Mereneid Koolituskeskus

Mereneid Koolituskeskus
Laki põik 4-304, 12915, Tallinn
601 5952
info@mereneid.ee

https://mereneid.eu/
Facebook

Youtube: www.youtube.com/user/SalongMereneid


Miks valida just meie koolitus?


 • Mereneid Koolituskeskuse õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS).
 • OÜ Salong Mereneid on Eesti Töötukassa koolituskaardi Koostööpartner.
 • Koolitusel osalenud isik saab taotleda tulumaksutagastust vastavalt TMS § 26.
 • Oleme erialaseid koolitusi korraldanud regulaarselt alates aastast 2003.
 • Õpetamise aluseks on meie poolt välja töötatud õppekava, mille koostamisel oleme järginud Eesti Vabariigis kehtivat Küünetehniku kutsestandardit tase 3 ja tase 4 ning sellest tulenevaid kvalifikatsiooninõudeid, lisaks oma rikkalikku kogemuste pagasit.
 • Kutsestandardite põhjal koostatud õppekavad on kutseeksami ja kutsetunnistuse saamisel suureks eeliseks.
 • Mereneid Koolituskeskuse poolt korraldatud koolitustel on rõhuasetus praktilistel oskustel, eesmärgiga, et õpilane, kes saab Mereneid Koolituskeskuse poolt välja antud tõendi, pakub kvaliteetset iluteenust, ohustamata kliendi või enda tervist ja seda kõike salongiteenuseks sobiva ajakuluga.
 • Koolitusel tutvustame tulevastele iluteenindajatele, et kui paljudest erinevatest näiliselt kõrvalistest aspektidest: töökoha hügieen; ventilatsioon; kliendi konsultatsioon; lepingud; kutsehaiguste ennetamine, hakkab nende töö edukus sõltuma. Unustamata ka klienditeeninduse juurde kuuluvaid kommunikatsiooni algteadmisi või elementaarseid viisakusreegleid.
 • Materjalid ja vahendid põhiõppe kontaktõppeks on kõik Mereneid Koolituskeskuse poolt.
 • Meie õpilastele on koolituse käigus ja ka hiljem abiks jooksvalt täienev Mereneid YouTube kanal ja Mereneid kodulehe rubriik „Abiks küünetehnikule“ samuti FB grupp „Mereneid tootetugi“.
 • Kui õppimise soov on olemas, aga materiaalseid ressursse ei ole, siis on abiks meie koostöö Liisi Järelmaksuga.
 • Meie koolitus on täitnud oma eesmärgi kui meie õpilased - tulevased kolleegid tajuvad, et küünetehniku eriala on huvitav ja pidevalt jätkuv enesetäiendamise protsess. Oleme uhked, kui meie õpilased julgevad osaleda võistlustel ja omavad kutsetunnistust.


Koolituse ja õppekava korraldus:

Õppekava on jaotatud põhi- ja täiendõppeks.

 • Põhiõppe programm on koostatud vastavalt küünetehnik, tase 3 kutsestandardit ja hõlmab küünetehniku, tase 3 kutseeksamiks ettevalmistuskoolitust.
 • Täiendõppe programmi õppekavad on koostatud vastavalt küünetehnik, tase 4 kutsestandardit järgides ja selle raames pakume taseme tõstmise kursusi nii küünte modelleerimises kui ka Nail Art’is.Programmi täiendame ja kohandame vastavalt trendidele ja uutele tehnikatele jälgides alati mujal maailmas toimuvat.


Põhiõpe

Koosneb moodulitest, mille täpsema jaotuse leiab tabelist. Enne tehnoloogiate õppimist on õpilastel kohustuslik läbida moodulid 1-2, et saada vajalikud teadmised ja oskused, mis on aluseks järgnevate moodulite omandamisel.

Moodulis „Käte ja küünte hooldus ja erinevad maniküüri võimalused“ on kaks kontaktõppepäeva, iseseisevalt kodus kordamine ja praktikapäev. Kahele õppepäevale jaotatakse praktilised tööd viiele kuni kuuele erinevale modellile, kelleks sobivad ka suurepäraselt meesterahvad. Õpilastel palume leida esimesele ja teisele koolituspäevale 3 modelli.

Kunstküünte tehnoloogia moodul hõlmab kontaktõppena 3 paigaldust ja 3 hooldust, iseseisvat õpet ja praktikat. Õpilastel palume leida 3 modelli, kelle kätel õppetöö toimub. Kõik modellid saavad paigalduse ja paari nädala pärast hoolduse.

Meie õpilastel võimalus põhiõppe raames omandada baasteadmised küünekunsti alal moodul: „Sissejuhatus Nail Art´i“, õpe on jagatud 2 päevale.

Materjalid ja vahendid põhiõppe kontaktõppeks on kõik Mereneid Koolituskeskuse poolt. Oskuste paremaks omandamiseks ja kodutöödeks soovitame õpilastel soetada alustuskomplektid, et omandatut kodus korrata ja harjutada (alustuskomplektide kasutusvideod leiad Mereneid YouTube kanalilt). Iseseisvalt harjutades tekivad alati küsimused ja nii saab need edukalt järgmistel õppepäevadel õpetajaga koos lahendada. Kodune praktika koolituse ajal muudab õppetöö mitmeid kordi tõhusamaks.

Lisaväärtusena on meie õpilastel võimalus jätkata peale moodulit 2,3,4 ja 6 õppepäevi veel praktikapäevadega. Praktikapäeval töötab õpilane salongis juhendaja kõrval, et treenida kätt ja rakendada õpitud oskusi. Praktikapäevade arv on seotud vastavalt moodulite sisu ja arvuga.

Seoses uuenenud kutsestandardiga on võimalus nüüd küünetehnikutel kutseeksamil tõendada valitavates kompetentsides ka pediküüri kutseoskused. Pakume pediküüri koolitust vastavalt küünetehnikute kutsestandardi tase 3 ja tase 4 nõuetele.

Koolitus jaguneb viiele kontaktõppepäeva, millest 4 on õppepäevad ja viimane päev on teooria ja praktiliste oskuste kontrolltöö. Õpilastel palume leida erinevatele õppepäevadele 6 modelli ja lisaks kontrolltööle veel 1 modell, kokku 7 modelli.

Põhiõppe vastuvõtu tingimused


 • Õppetasu tasumine;
 • Õppija vanus vähemalt 16 aastat.


Põhiõppe lõpetamise tingimused


 • Pärast õpitud mooduli(te) läbimist sooritab õpilane kontrolltöö;
 • Kontrolltöö tehakse eraldi päeval testi ja praktilise tööna;
 • Test koosneb umbes 25-30 küsimusest ning seejärel on modelli kätel praktiline töö, pärast mida saab õpilane koolitaja poolt hinnangu, kas vajalikud teadmised ja oskused iseseisvaks tööks on omandatud;
 • Positiivse hinnangu tulemusel väljastatakse õpilasele Mereneid Koolituskeskuse poolt tõend koolitusel läbitud mooduli(te) kohta;
 • Mitterahuldava tulemuse korral väljastame õpilasele Mereneid ametlikul dokumendiplangil teatise läbitud mooduli(te) kohta.


Täiendõpe


 • Koosneb erinevatest võimalustest, et tõsta enda kvalifikatsiooni ja omandada uusi oskusi.
 • Õppekavad ja koolituse sisud on koostatud vastavalt küünetehnik, tase 4 kutsestandardit järgides ja selle raames pakume taseme tõstmise kursusi küünte modelleerimisest kuni tehniliselt keerulisemate Nail Art’i disainideni.
 • Programmi täiendame ja kohandame vastavalt trendidele ja uutele tehnikatele jälgides alati mujal maailmas toimuvat.


Täiendõppe vastuvõtu tingimused


 • Õppetasu tasumine;
 • Eelnev baaskoolituse läbimine või töökogemus vähemalt 1 aasta küünetehnikuna.


Täiendõppe lõpetamise tingimused


 • Pärast koolituse läbimist väljastatakse õpilasele Mereneid Koolituskeskuse poolt täiendkoolituse tõend läbitud kursuse kohta.


Väljaarvamise tingimused


 • Õppetöös mõjuva põhjuseta mitteosalemine;
 • Koolituskeskuse kodukorra mittetäitmine;
 • Õppemaksu tasumata jätmine.


Registreerumine ja tasumine


 • Koolitusele on mugavalt võimalik registreeruda meie veebilehel või võttes ühendust koolitajaga.
 • Peale koolitusele registreerimist võtab Mereneid Koolituskeskuse koolitaja õppida soovijaga ühendust, lepitakse vajadusel kokku ja täpsustakse koolituse toimumisaeg ning täpsustavad üksikasjad.
 • Õppida soovija saadab vajalikud kontakt- ja isikuandmed ning seejärel väljastab OÜ Salong Mereneid kokku lepitud koolituse kohta arve, mis peab olema tasutud arvel märgitud tähtajaks.
 • Arve tasumist loetakse kui õppija ja Salong Mereneid OÜ vahelist kokkulepet (lepingut), et õppija soovib koolitusel osaleda, õppija on tutvunud koolituse sisuga ja koolitaja tutvustusega, vastuvõtu-, koolituse lõpetamise- ja väljaarvamise tingimustega ning teab ja nõustub täitma Mereneid Koolituskeskuse kodukorda ning on nõus oma ees-ja perekonnanime ning isikukoodi avalikustamisega koolituse lõpetamist tõendaval dokumendil.


Koolitusest loobumine ja õppeteenustasu tagastamine


 • Kui õppija on õppeteenustasu tasunud ja õppija ei ole veel koolitusel osalenud ning loobub koolitusel osalemast mõjuval põhjendusel, mille on kirjalikult edastanud koolitajale või koolitusjuhile, kohustub Õppija tasuma õppeteenustasu esitatud arvest seitsekümmend (70) protsenti. Nimetatud summat ületavas osas tehtud maksed koolitaja tagastab.


Õpikeskkond


 • Õppetöö toimub vastavalt koolituse sisule nelja kuni 6- liikmelistes gruppides.
 • Õpetamine toimub nõuetele vastavalt sisustatud õppeklassides, mis on varustatud õppetööks vajalike seadmete ja töövahenditega.

Koolitajad

 • Mereneid Koolituskeskuses töötavad pikaajalise staažiga küünetehnik-koolitajad.
 • Koolitajad täiendavad oma teadmisi või oskusi vähemalt kord aastas erinevatel seminaridel või täiendkoolitustel.
 • Oma osavust testivad meie koolitajad rahvusvahelistel võistlustel.
 • Meie koolitajad on esindatud kutsekomisjonides, kutsestandardite töörühmades, riiklike õppekavade koostamisel ning kutseeksamite läbiviimisel ja hindamiskomisjonide


Kutse taotlemine

Küünetehnik, tase 3

Lisainfo Kutsekoja leheküljelt.


Küünetehnik, tase 4

Lisainfo Kutsekoja leheküljelt.


Kutse andja kontakt nõustamise ja lisainfo saamiseks:

Angela Anton: angela@mereneid.ee